หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.5/ว 6920 ลว 12 ต.ค. 2564 แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 6919 ลว 12 ต.ค. 2564 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 6918 ลว 12 ต.ค. 2564 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564(ครั้งที่ 2)  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 6798 ลว 12 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 462 ลว 12 ต.ค.2564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5  [ 12 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.1/ ว 6916 ลว 11 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๔  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ 45251 ลว 11 ต.ค. 2564 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.5/ 686 ลว 11 ต.ค. 2564 อนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 6857 ลว 8 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว 6859 ลว 8 ต.ค. 2564 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 ต.ค. 2564 ]   
ชบ 0023.4/ว6860 ลว 8 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่มช้ในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.3/ว6856 ลว 8 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.4/ว6452 ลว 8 ต.ค.64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.5/ว460 ลว 7 ต.ค.64 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.4/ว6853 ลว 8 ต.ค.64 การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.2/ว6907 ลว 8 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.2/ว6906 ลว 8 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.2/ว6908 ลว 8 ต.ค.64 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.3/ว6855 ลว 8 ต.ค.64 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
ชบ 0023.3/45132 ลว 8 ต.ค.64 การจัดสัมมนาหัวข้อ การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  [ 8 ต.ค. 2564 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 580
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลเมืองศรีราชา
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 1,834,983 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10