หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
ประวัติความเป็นมา
 
 
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
  "เกาะลอย" เป็นสถานที่ที่รู้จักกันมาแต่เดิมก่อนการจัดตั้งเทศบาล ดังนั้นเมื่อท้องถิ่นได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล จึงใช้ภาพเกาะลอย เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลอยู่ในวงกลมล้อมรอบ มีชื่อเทศบาลเมืองศรีราชาอยู่ด้านบน และจังหวัดชลบุรีอยู่ด้านล่าง
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศอยู่ติดชายฝั่งทะเล มีทั้งพื้นดิน พื้นน้ำ เป็นส่วนประกอบของพื้นที่ในเขตเทศบาล
 
ภูมิอากาศ
  เนื่องจากอยู่ติดชายฝั่งทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี หน้าร้อนจึงไม่ร้อนจัด หน้าหนาวก็ไม่หนาวมาก ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีผลทำให้ฝกตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม อากาศหนาวหรือแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
 
ฤดูหนาว
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ที่ตั้ง
  เทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ประมาณ 116 กม. มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4.058 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 2.153 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำ 1.905 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะลอย 0.112 ตารางกิโลเมตร ฝั่งทะเลยาวประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 24,039 คน แยกเป็น
 
ชาย 10,760 คน คิดเป็นร้อยละ 44.76
 
หญิง 13,279 คน คิดเป็นร้อยละ 55.24
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 5,923.85 คนต่อ ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
เมืองศรีราชาแต่เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชลบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมง ในปี พ.ศ. 2443 จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (กระทรวงเกษตราธิการ)
 
ในขณะนั้นได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพทำป่าไม้ตำบลศรีราชา ซึ่งท่านได้พัฒนา และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตำบลศรีราชา มาโดยตลอด จากหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ มาเป็นชุมชนการค้าและสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก
   
 
ประวัติหน่วยงาน
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2488 ตำบลศรีราชาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลศรีราชา ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2488)
 
โดยใช้บ้านพักของจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นสำนักงาน และใช้บ้านพักนี้มาจนถึงปี พ.ศ. 2513 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารถาวรเป็นสำนักงานในสถานที่ปัจจุบัน
 
และต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองศรีราชา(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 หน้า 45-48)
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
 
 
เขตการปกครอง
 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่
 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1 ชุมชนบ้านไร่ 210 1,015 1,706  
2 ชุมชนบ้านใน 861 1,055 1,916
  3 ชุมชนวัดราษฎร์นิยมธรรม 495 656 1,151  
4 ชุมชนดวงมณี 545 664 1,209
  5 ชุมชนริมทะเล 885 1,059 1,944  
6 ชุมชนหน้าดาราสมุทร 225 241 466
  7 ชุมชนไฟแดง 545 697 1,242  
8 ชุมชนสว่างประทีป 1,061 1,298 2,359
  9 ชุมชนซอยจุลินทร์และมิตร 520 669 1,189  
10 ชุมชนศรีเจริญ 777 1,007 1,784
  11 ชุมชนส่วนราชการ 536 574 1,110  
12 ชุมชนสุขุมวิท 335 427 762
  13 ไม่กำหนดชุมชน 3,284 3,917 7,201  
  รวมทั้งสิ้น   10,760 13,279 24,039
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี**
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888