หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒ โรงเรียน ประจำปีและศ [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ฟูจิเทค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ ว 467 ลว 15ต.ค. 2564 การจัดสวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในปี พ.ศ.2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.1/ ว 7048 ลว 15 ต.ค. 2564 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 466 ลว 15 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือรวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 7046 ลว 15 ต.ค. 2564 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ 45636 ลว 15 ต.ค. 2564 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/45006 ลว 7 ต.ค. 2564 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว 7050 ลว 15 ต.ค. 2564 เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว7049 ลว 15 ต.ค.64 การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 7047 ลว 15 ต.ค. 2564 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ 690 ลว 12 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 7011 ลว 14 ต.ค. 2564 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ 45362 ลว 12 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 464 ลว 12 ต.ค. 2564 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 9/2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 6969 ลว 12 ต.ค. 2564 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 6968 ลว 12 ต.ค. 2564 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 6967 ลว 12 ต.ค. 2564 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/ว 6915 ลว 11 ต.ค. 2564 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว 461 การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว 6967 ลว 12 ต.ค. 2564 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ แนบ1 ]  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ ว 6917 ลว 12 ต.ค. 2564 การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนเทศบาลภาคตะวันออกแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอา [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา ✅✅ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานภายในต่างๆ เพื่อพัฒนาก [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา #ข่าวปลอม ❌❌เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา นำโดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง น [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ฟูจิเทค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ๗๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ข้อกำหนดออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒ โรงเรียน ประจำปีและศ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
แจ้งไฟทางดับ (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 1181  ตอบ 4  
อยากทราบขั้นตอนการเข้าไปติดต่อทำเอกสารต่างๆ (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 4074  ตอบ 18  
เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบความประพฤติสาธารณะของครู (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 1  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 1,835,093 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10