หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
วิสัยทัศน์ ทม.ศรีราชา
“เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”
ศูนย์รวมใจชาวบ้าน
เทศบาลเมืองศรีราชา
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองศรีราชา
1
2
3
4
5
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายธานี รัตนานนท์
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
 

HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
๗๙๔ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งานพัสดุ) [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
๑๔๒๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งานพัสดุ) [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งานพัสดุ) [ 6 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
 
 
   
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถดูดโคลน-ล้างท่อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๕๗๑ ช [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบดอัดตีนแกะ (ชส.) [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (งานพัสดุ) [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH รุ่่น SP230 DNW สีดำ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพสวนสาธารณะอำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา อำ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 6 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ว499 ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.2/724  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว2454 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว2453 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว2455  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว497  ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.2/ว498 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 22 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว495 บัญขีนวัตกรรมไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/716 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว6452 แนวทางปฏิบัติการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว493  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว492  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2563  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/494 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐)  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว6379 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ แนบ1 ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.4/ว6421  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว26397  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - EMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว6423 ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว6422 ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด)  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.3/ว6419  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
ชบ 0023.5/ว6418 การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำชั่วคราว [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 226 
ทต.นาป่า รับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาป่า [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 89 
ทต.นาป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้าน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชาจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถดูดโคลน-ล้างท่อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๕๗๑ ช [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบดอัดตีนแกะ (ชส.) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (งานพัสดุ) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณลำห้วย หมู่ที่ 1 แ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ โด [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสั [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ ฟูจิเทค จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป.) [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ๗๙๔ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งานพัสดุ) [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
ร้องเรียนเสียงดังรบกวน (23 ต.ค. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0  
จะมีการจัดงานลอยกระทงหรือไหม่ (21 ต.ค. 2563)    อ่าน 24  ตอบ 1  
เสียงตามสาย เปิดส่งเสียงรบกวน (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 30  ตอบ 1  
 
 
 
 
 


ดอกไม้จันทร์


สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 234,320 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10