หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
วิสัยทัศน์ ทม.ศรีราชา
“เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”
ศูนย์รวมใจชาวบ้าน
เทศบาลเมืองศรีราชา
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองศรีราชา
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายธานี รัตนานนท์
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณสวนสุขภาพ โครงการระยะที่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ บริเวณสวนสุขภาพ (งานพัสดุ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งานพัสดุ) [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
 
 
   
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยส [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH รุ่่น SP230 DNW สีดำ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพสวนสาธารณะอำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา อำ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 6 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2563 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 5 พ.ค. 2563 ]
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ด่วนที่สุด  [ 5 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code User 76 จังหวัด]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 1 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  [ 1 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 เม.ย. 2563 ]
การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 30 เม.ย. 2563 ]
การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2563 ]
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 เม.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  [ 29 เม.ย. 2563 ]
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนมาก [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก  [ 28 เม.ย. 2563 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 28 เม.ย. 2563 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ด่วนที่สุด  [ 28 เม.ย. 2563 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ว3700 1-การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3700 2-การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง  [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว236 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้านและค่าการศึกษาของบุตรเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไต [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3686 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๔ จำนวน ๓ เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3689 การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย หอกระจายข่าวไร้สาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3703 1-ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3703 2-ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี  [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3701 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๔ จำนวน ๒ เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3702 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๔ จำนวน ๒ เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3688 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19 [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3705 ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒฯาเป็นผู้ตรวจข้องสอบอัตนัย วิชาภาไทย [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.4/ว3667 แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 4 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/14197 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.4/ว3666 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.5/416 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน  [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว3664 หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVIT-19 [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.5/417 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก.จ.จ.ชลบุรี [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว14195 การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประทมาณรายจ่าย พ.ศ. ...ลงนามแล้วป  [ 2 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว234 1-ประกาศให้สมาชิกสภาคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นคูรอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว234 2-ประกาศให้สมาชิกสภาคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นคูรอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุม อสม. เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตร [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะบริเวณสวนสุขภาพ โครงการระยะที่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา่ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยส [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เปิดสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีราชา จากวิกฤตการณ์จา [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ บริเวณสวนสุขภาพ (งานพัสดุ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (งานพัสดุ) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ราย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมและสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมจัดโครงการบ้าน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.นาป่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาป่า [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 275 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
ร้องเรียนถนนข้างโรงแรมออคิด (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 18  ตอบ 1  
รายชื่อที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยว1000บาท จะได้รับเงินวันไหนคะ (15 พ.ค. 2563)    อ่าน 130  ตอบ 5  
สวนสาธารณะเกาะลอยจะเปิดให้ใช้บริการเมื่อไหร่ครับ (14 พ.ค. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 2  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 

Link ที่น่าสนใจ