หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
วิสัยทัศน์ ทม.ศรีราชา
“เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”
ศูนย์รวมใจชาวบ้าน
เทศบาลเมืองศรีราชา
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองศรีราชา
สาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองศรีราชา
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
.........................
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 18 เครื่อง [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๘ เครื่อง [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในศูนย์บริการจุดเดียวเบ [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถ ๔ ประตู กบ-๗๖๘๔ ชลบุรี จำนวน ๑๐ รายการ โดยว [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH รุ่่น SP230 DNW สีดำ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาสวนสุขภาพสวนสาธารณะอำเภอศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา อำ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 6 ก.พ. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/339 ลว 11 พ.ค.64 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (เมืองพัทยา)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/334 ลว 7 พ.ค.64 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/340 ลว 11 พ.ค.64 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล (ท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3152 ลว 11 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3147 ลว 11 พ.ค.64 แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3151 ลว 11 พ.ค.64 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3150 ลว 11 พ.ค.64 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3149 ลว 11 พ.ค.64 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลบางระกำ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3148 ลว 11 พ.ค.64 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลบางระกำ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/12208 ลว 11 พ.ค.64 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/336 ลว 11 พ.ค.64 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/ว3049 ลว 6 พ.ค.64 สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 ที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/11886 ลว 7 พ.ค.64 การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3014 ลว 5 พ.ค.64 การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.4/ว2967 ลว 3 พ.ค.64 การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ในรูปแบบออนไลน์  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3095 ลว 7 พ.ค.64 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว3050 ลว 6 พ.ค.64 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่:ภาคกลาง  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.2/ว3093 ลว 7 พ.ค.64 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว211 ลว 6 พ.ค.64 สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.4/ว3091 ลว 7 พ.ค.64 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 
   
   
 
ทต.นาป่า ประชาสัมพันธ์การจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีโรคประจำตัว [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
ทต.นาป่า ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นาป่า ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ขั้นตอนการลงทะเบียนจองวัคซีนทางไลน์ หมอพร้อม [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สป [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในศูนย์บริการจุดเดียวเบ [ 11 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ดำเนินการแก้ไขปัญหาปลาตายในสระน้ำ [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ดำเนินการเก็บขยะออกจากปากท่อระบายน้ำ [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาป่า กิจกรรมปรับสภาพภูมิทัศน์ [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก (รถชีวนิรภัยพระราชทาน) [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาป่า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันCOVID-19 [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามมาตรการป้องกันCOVID-19 [ 8 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ของดการประชาสัมพันธ์ประจำวันทางระบบกระจายเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลนาป่า [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ทต.นาป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านลุงสนั่น หมู่ที่ 10 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ทต.นาป่า การตรวจรับงานโครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อำ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
แจ้งไฟทางดับ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 769  ตอบ 3  
ต้องการบริจาคเงินทำบุญ เจ้าแม่กวนอิม เกาะลอย แบบขอใบอนุโมทนา (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 1  
เรื่อง : ปัญหาศรีราชานคร (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 118  ตอบ 2  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 1,049,530 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10