หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
เรื่อง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)กองการศึกษา เทศบาลเมืองศ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรายจ่าย ประ [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมท่่อน้ำชักโครกรั่ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพา [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โ [ 29 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.1/ว5031 ลว 2 ส.ค.64 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/502 ลว 29 ก.ค.64 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองสำคัญ และเมืองน่าอยู่ภาคตะวันออก  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5027 ลว 30 ก.ค.64 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5005 ลว 30 ก.ค.2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.2/29082 ลว 2 ส.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5004 ลว 30 ก.ค.2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ๔้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.2/29283 ลว 2 ส.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.2/29284 ลว 2 ส.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/ว5030 ลว 30 ก.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5028 ลว 30 ก.ค.64 การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5006 ลว 30 ก.ค.64 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5007 ลว 30 ก.ค.64 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5029 ลว 30 ก.ค.2564 ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว5002 ลว 30 ก.ค.2564 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.4/ว4956 ลว 29 ก.ค.2564 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/504 ลว 30 ก.ค.64 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.4/ว4001 ลว 30 ก.ค.2564 การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.5/503 ลว 29 ก.ค.64 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว4957 ลว 29 ก.ค.64 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
ชบ 0023.3/ว335 ลว 29 ก.ค.64 กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณรายจ่าย ประ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมท่่อน้ำชักโครกรั่ว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสัญญาณเสียง จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประกาศจากเทศบาลเมืองศรีราชา งดการเปิดให้บริการ ภายในศูนย์บริการจุดเดียวเบ [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ขยายเวลาปิดตลาดสดโต้รุ่งเทศบาล จากเดิม 3 วัน เป็น 14 วัน (31 กรกฎาคม ถึง [ 1 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา เรื่อง รวมภาพการแจกถุงอิ่มอุ่นใน โครงการ 1 ครอบครัว 1 รอยยิ้ม [ 31 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.ศรีราชา เรื่อง เทศบาลเมืองศรีราชา เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสน [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทม.ศรีราชา ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ปิดตลาดสดโต้รุ่งชั่วคราวจากวิกฤตการณ์โรคโควิด 19 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.นาป่า ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ปิดตลาดสดโต้รุ่งชั่วคราวจากวิกฤตการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
เรื่อง แก้ไขไฟฟ้า (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 2  
การขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (20 ก.ค. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 1  
เรื่อง สนามเทนนิส ส่งเสียงดังรบกวนบ้านพักข้างสนามเทนนิสของโรงเรียนศรีราชา (19 ก.ค. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 1  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 1,654,189 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10