หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เกาะเสม็ด
Samet Island
อนุสาวรีย์สุนทรภู่
กวีเอกของโลก
เกาะทะลุ
ดำน้ำดูประการัง
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
หอพระพุทธอังคีรส
นมัสการพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง
เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
4
5
https://srirachacity.localthai1.org
        เทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ของประชาชน
        นอกจากนี้  เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป


เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ชส.) [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง การงดจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 256 [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 7 ปิดสถานเสริมความงาม คลิน [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิ [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 85-9070 ชลบุรี จำนวน 5 รายก [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สป.) [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 6 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังรองรับขยะขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 200 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (สธ.) [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สธ.) [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนเมษายน ประจ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน ปีงบปร [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา (งานพ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา (งา [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัด [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลว [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 5 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง นายกต่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดของเทศบาลเมืองศรีราชา คัด [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
แจ้งไฟทางดับ (17 มี.ค. 2563)    อ่าน 29  ตอบ 2  
เรื่อง ร้องเรียนตัดชุดครุย ปวช.อาชีวศรีราชา (20 ก.พ. 2563)    อ่าน 83  ตอบ 2  
 

สวนสาธารณะเกาะลอย  

สวนสุขภาพเกาะลอย  
 
ดอกไม้จันทร์
 
สำรวจข้อมูลการแต่งตั้่งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ืน เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว721  [ 6 มี.ค. 2563 ]
สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กต. มท 0818.4/ว708  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว691 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว700  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30-32 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 มี.ค. 2563 ]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว699  [ 6 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว682  [ 6 มี.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 กค. มท 0803.4/ว685  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว660  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 080.3.3/ว680  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว681  [ 5 มี.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบเพื่อเข้าร่วมการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อ เพื่อเดิน-จักรยาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก (Bike and Walk Dialogue 2020) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว668  [ 5 มี.ค. 2563 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1353  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันและโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันท่ 11-13 มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว664 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การประเมินความพึงพอใจและความผูกผันของผู้รับริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว678  [ 5 มี.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 มี.ค. 2563 ]
การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว655  [ 4 มี.ค. 2563 ]
ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มี.ค. 2563 ]
 

 
ชบ 0023.3/ว2181 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2084 1-การสนับสนุนงบประมาณ CCTV ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2084 2-การสนับสนุนงบประมาณ CCTV ประจำปี พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว148 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว147 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว8932 ประกาศเลื่อนวันคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2179 มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2180 ให้เลื่อนวันทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/210 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV เฉพาะ อบต.หน้าประดู่ [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/208 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 เฉพาะ อบต.เขาไม้แก้ว [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/207 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 เฉพาะ อบต.เขาไม้แก้ว [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/205 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 เฉพาะ อบต.เขาไม้แก้ว [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/204 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันปละบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 เฉพาะ อบต.เขาไม้แก้ว [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/203 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบกลาง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 เฉพาะ อบต.เขาไม้แก้ว [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ0023.5/198 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/197 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1 เฉพาะ อบต.นาเริก [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.3/ว2143 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ0023.3/ว2145 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.2/ว 2082 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพิ่มเติม  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
ชบ 0023.5/ว2184 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2563 ]     
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.พ. 2563
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 038-327-888