หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.srirachacity.go.th
 
  ทม.ศรีราชา ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล
เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนในตำบลต่อไปครับ
นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  
  สายตรงนายก โทร. 065-909-9904  
 
HOT
NEWS
เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ : 038-327888
 
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำ [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ถาดคีย์บอร์ดไม้) [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของแผงบอร์ดควบคุมตู้จ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของแผงบอร์ดควบคุมตู้จราจรแยกเซนต์ปอลฯ โดยวิธีเฉพ [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อกระดาษ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานวิจัยในชั้นเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
   
   
 
ชบ 0023.3/ ว 282 ลว 13 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ว 21 ลว 13 ม.ค. 2565 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 286 ลว 13 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 182 ลว 11 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 285 ลว 13 ม.ค. 2565 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 283 ลว 13 ม.ค. 2565 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/ ว 287 ลว 13 ม.ค. 2565 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/ ว 237 ลว 12 ม.ค. 2565 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ ว 19 ลว 12 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 15 ลว 12 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๘ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 18 ลว 12 ม.ค. 2565 สำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 17 ลว 12 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/891 ลว 11 ม.ค. 2565 ประกาศ ก.ท. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ ว 16 ลว 12 ม.ค. 2565 สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ/ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/24 ลว 12 ม.ค. 65 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/972 ลว 12 ม.ค. 65 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 234 ลว 12 ม.ค. 65 ขอส่งคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.4/ ว 14 ลว 11 ม.ค. 2565 คู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 233 ลว 12 ม.ค. 65 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ ว 236 ลว 12 ม.ค. 2565 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
 
   
   
 
ทม.ศรีราชา เรื่อง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการนัดหมายนักเรียน ผู้ปกครองที่สม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จัดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ตรวจการติดเชื้อโควิ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ✅✅16 มกราคม 2565 วันครูแห่งชาติ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้ง 3 โรง พร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ในว [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการสะพานลอยน้ำส่งเ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสว่างประทีป [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นาป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 (ต.ค.6 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.ศรีราชา ✅✅ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชนดวงมณี ณ บริเวณสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีรา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นาป่า การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหนองยายรัก 1 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทม.ศรีราชา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ชานมไข่มุกบุกตลาดอาชีพ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา 📢📢วิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนวัดราษฏร์นิยมธรรม [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนไฟแดง [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
อยากทราบขั้นตอนการเข้าไปติดต่อทำเอกสารต่างๆ (17 ม.ค. 2565)    อ่าน 7341  ตอบ 26  
บัตรประชาชนหาย (17 ม.ค. 2565)    อ่าน 2705  ตอบ 11  
รายงานการประชุมเหตุร้องเรียนการร้องเพลงคาราโอเกะบริเวณสวนสุขภาพ (13 ม.ค. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 1  
 
 
 
 
 

ดอกไม้จันทร์

สวนสาธารณะเกาะลอย
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สถานที่ท่องเที่ยว
  Internet สาธารณะ
   
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 2,031,443 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10