หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองศรีราชา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองศรีราชา
 
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
1.1 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
1.2 ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการพาณิชย์
1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
2.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบำเหน็จบำนาญ
- งานสถิติการคลัง
 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
3.2 ฝ่ายการโยธา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานสาธารณูปโภค
  งานเครื่องจักรกล
- งานระบบการจราจร
3.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
6.3 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานนิเทศการศึกษา
6.4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
6.5 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
6.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
6.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
กองช่างสุขาภิบาล
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสัวสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับกลาง)
 
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
7.1 ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว
- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
7.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานออกแบบและควบคุม
การก่อสร้างระบบระบายน้ำ
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และควบคุมมลพิษ
   
   
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
8.1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
8.2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารงานทั่วไป
9.1 ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานบุคลากรทางการศึกษา
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานสรรหาและเลือกสรร
9.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- งานสิทธิและสวัสดิการ
   
   
   
   
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
 
   
เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0-3832-7888
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 6,593,392 เริ่มนับ 8 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10