แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
 
* เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  การใช้ Internet ตำบล การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  การออกแบบอาคาร การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การชำระภาษีป้าย การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การชำระภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ (ระบุ)
 
* ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
    มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
  1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ
    การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
    ถูกต้องน่าเชื่อ
  4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 
* ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
  1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
 
* ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น
    ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
    สะดวก เหมาะสม
  4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
 
ท่านคิดว่า เทศบาล ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  อื่นๆ (ระบุ)
 
 
กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ