หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
 

Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
เทศบาลเมืองศรีราชา
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองศรีราชา
“เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”
 
 
พันธกิจ
 
 
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ, โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบมีส่วนร่วม
 
ส่งเสริมการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอื้ออาทร
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมให้เมืองศรีราชาเป็นเมือง Healthy town
 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง Garden town